תנאי שימוש באתר Mymed : תנאים לאתר זה וגלישה בו - בחסות נוברטיס

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

ברוכים הבאים לאתר mymed, של חברת נוברטיס ישראל בע"מ ("נוברטיס"). הגלישה באתר מאפשרת קבלת מידע כללי אודות תחומים רפואיים ומוצרים רפואיים שונים. הגלישה באתר וקבלת השירותים בו כפופה לתנאים הבאים ולדין החל. בכניסתכם לאתר זה וגלישה בו, אתם מקבלים תנאים אלה. 

מידע רפואי

נוברטיס מספקת מידע על תחומים רפואיים או על מוצרים באתר זה כמידע כללי בלבד. האתר אינו מיועד לספק מידע רפואי מלא, אבחון רפואי מותאם אישית או ייעוץ רפואי למטופל ספציפי. אין להסתמך על התוכן באתר זה, או לפרש את תוכנו. אם אתם סובלים ממצב רפואי עליכם להתייעץ עם רופא מטפל או איש צוות רפואי. רבים מן המוצרים והאביזרים הרפואיים המופיעים באתר זמינים במרשם רופא בלבד. לקבלת המידע הרפואי המלא על תכשירים או על אביזרים רפואיים במרשם (לרבות השימושים הרפואיים שלהם והשפעותיהם השליליות האפשריות) אנא פנו לעלון של התכשיר או האביזר. 

שימוש במידע

אתם רשאים לגלוש באתר ללא הגבלה, אך הרשות לגשת, להוריד או להשתמש במידע מאתר זה, כולל לכל טקסט, תמונה, שמע, ווידאו ("המידע") הינו אך ורק לשימושכם האישי שאינו מסחרי. אינכם רשאים להפיץ, לשנות, להעביר, לעשות שימוש חוזר או להשתמש במידע למטרות מסחריות, ללא רשותה של נוברטיס בכתב. כל תוכן או מידע מאתר זה כפוף לזכויות יוצרים אלא אם כן צוין אחרת, ואין להשתמש בו למעט כפי שנקבע בתנאים אלה ללא רשותה של נוברטיס בכתב. אם תעשו שימוש במידע, עליכם לציין בצד המידע הודעת זכויות יוצרים כאמור. נוברטיס אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי שימושכם במידע המוצג באתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים שאינם בבעלותה של נוברטיס או קשורות אליה. למעט ההרשאה המוגבלת האמורה לעיל, לא ניתנים או מוקנים לגולשים כל רישיון או זכות במידע, או בכל זכות יוצרים של נוברטיס או של כל צד אחר.

סימני מסחר וזכויות קניין אחרות

כל שמות המוצרים המופיעים באתר זה, בין שהם מופיעים באותיות גדולות או עם סמל של סימן המסחר ובין אם לאו, הם סימני מסחר של נוברטיס. אתר זה עשוי גם לכלול או להפנות אל פטנטים, מידע קנייני, טכנולוגיות, מוצרים, תהליכים או זכויות קניין אחרות של נוברטיס או של צדדים אחרים. לא ניתן או מוקנה לכם כל רישיון או זכות בסימני מסחר, בפטנטים, בסודות מסחריים, בטכנולוגיות, במוצרים או בתהליכים כאמור, או זכויות קניין אחרות של נוברטיס או של צדדים אחרים.

הגבלת אחריות

אף שנוברטיס עושה מאמצים סבירים כדי להבטיח שהמידע באתר מדויק ועדכני, המידע עלול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. נוברטיס שומרת את הזכות לבצע שינויים, תיקונים ושיפורים במידע, במוצרים ובתכניות המתוארים באתר זה, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. המידע באתר מוצג As Is, נוברטיס אינה מספקת כל התחייבות או מצג באשר לרמת הדיוק של המידע באתר, שלמותו, או באשר לשימושיו האפשריים, והמידע אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ רפואי. נוברטיס אינה נושאת בכל חבות משפטית או אחריות בגין הגלישה באתר והשימוש במידע בו, או בגין כל שגיאה או השמטה במידע באתר. לפיכך על המבקרים באתר להעריך את המידע בזהירות. נוברטיס וכן כל חברה אחרת בקבוצת נוברטיס, או כל צד אחר המעורב ביצירת, בהפקת או באספקה של אתר זה, לא יישאו בחבות בגין כל נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מהגישה לאתר זה, מהשימוש בו או מאי-יכולת להשתמש בו, או מכל שגיאות או השמטות בתוכן האתר. נוברטיס גם אינה נושאת באחריות, ולא תישא בחבות, בגין כל נזק או בגין וירוסים שעלולים לפגוע בציוד המחשוב של המבקרים או בכל רכוש אחר בשל הגישה למידע או השימוש בו. נוברטיס שומרת את הזכות להפסיק את פעילות אתר זה, כולה או חלקה, בכל עת ללא הודעה מוקדמת וללא נשיאה בחבות.

מדיניות פרטיות

נוברטיס עושה שימוש רק במידע כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו, למידע נוסף לחצו כאן

מטרת האתר

האתר נועד למתן מידע כללי על אודות תחומים רפואיים לקהל הרחב בישראל (מגיל 18 ומעלה), וחלקים מסוימים של אתר זה, המוגנים בסיסמה, מיועדים למטופלים במוצרים רפואיים של נוברטיס. אין לפרש דבר באתר זה כקידום מכירות או פרסום למוצר או לשימוש במוצר שאינו מאושר לפי החוקים והתקנות החלים בישראל. 

קישורים אל אתר זה ואל אתרים אחרים

נוברטיס לא בחנה אתרים אחרים המכילים קישורים לאתר זה והיא אינה אחראית לתוכן של אתרים אחרים כאמור שהם חיצוניים לאתר זה, גם אם הם מכילים קישורים לאתר. 

ייתכן שבאתר זה יופיעו קישורים לאתרים של צדדים שלישיים לשם עניין או נוחות של המבקרים באתר זה. עם לחיצה על קישורים אלה נשתדל להודיעכם כי הנכם עוזבים את האתר מטעם נוברטיס. תשומת לבכם לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לגלישה הם אלה של האתרים החיצוניים. בכל מקרה נוברטיס אינה אחראית על הקישורים המופיעים באתר ועל תוכנם, ובפרט אינה אחראית לדיוק או לשלמות התוכן בקישורים אלה. 

הפרת התנאים

אם יובא לידיעתנו כי הפרתם אחד מהתנאים הנכללים כאן, אנו עשויים לנקוט פעולה מתקנת באופן מידי, כולל מניעת האפשרות להשתמש באתר בכל עת וללא מסירת הודעה. אם תפעלו לשמירת, הפצת או שימוש במידע באתר באופן שמפר תנאים אלה עליכם להשמיד באופן מידי כל עותק של המידע מהאתר. אם נוברטיס נפגעה מההפרה, היא עשויה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כדי לקבל פיצויים מהמפר. 

הדין שחל על השימוש באתר הוא הדין הישראלי, וכל סכסוך בקשר עם תנאי השימוש יידון בבתי המשפט בתל אביב בלבד.

שינויים לתנאי השימוש

נוברטיס רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת על ידי עדכון פרסום זה, הנוסח המחייב הוא זה המפורסם באתר.